Om Helixgymnasiet

Helixgymnasiet är en fristående och politiskt och religiöst obunden skola. Helix är öppet för alla elever som vill satsa på sin skolgång. Helix motto är “att göra sitt bästa oavsett bakgrund och härkomst”.

Vi som jobbar på skolan har förmånen att varje dag möta ambitiösa elever, som främst kommer från Dalarna men också från andra län. Vi har läsåret 2018/19 ca 260 inspirerade elever och ca 35 engagerade och kunniga lärare/medarbetare.

Vi på Helix utbildar, tränar och förbereder eleven för kommande studier och arbetsliv. Visionen är att våra elever ska utveckla ett eget ansvar för sitt livslånga lärande och inte minst – få kunskaper, metoder och förhållningssätt för ett bra liv.

Vi har en profil på skolan – Helixprofilen. Den innebär att alla elever, oavsett program, tränas i entreprenörskap och får en grund i att använda IT som hjälpmedel för sitt lärande. Genom vårt pedagogiska arbetssätt får eleven ett försprång och en stabil grund för livet med fokus på morgondagens yrken och arbetsmarknad.

Helixgymnasiets värdegrund har fyra hörnstenar:

Helixgymnasiet följer läroplanen för gymnasieskolan (Lgy2011).

Ett utmärkande drag hos oss på Helix är det målmedvetna mentorsarbetet med våra elever och arbetet med att förebygga mobbning. År 2009 tilldelades Helixgymnasiet utmärkelsen “Årets gymnasieskola” av organisationen Friends.

Vi är särskilt stolta över våra resultat från Skolinspektionens samtliga tillsyner (2009, 2011 och 2015) där vi har fått högsta betyg!

Har du vägarna förbi är du välkommen att titta in på en fika och prata med våra medarbetare och skolledning.

Med vänliga hälsningar

Helixgymnasiet

 

 

 

AAA

Skolinspektionen 2015

 

Tillsyn 2010/11 – Helixgymnasiet fungerar väl!

Under hösten 2010 genomförde Skolinspektionen en tillsyn vid samtliga skolor i Borlänge kommun. Vid Skolinspektionens tillsyn av Helixgymnasiet den 26 oktober 2010 fick skolan högt betyg. Inspektionen fokuserade på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen.

Skolinspektionen skriver 2011-01-18 i sitt tillsynsbeslut (Dnr44-2010:1475) att:

“Helixgymnasiet bedöms i flera avseenden fungera väl. Rektorn driver ett medvetet kvalitetsarbete, där olika resultat systematiskt används för att utveckla verksamheten.”

Vidare skriver Skolinspektionen att:

“Lärandemiljön bedöms som god, vilket bekräftas i samtal med elever. De anser sig också ha goda möjligheter till inflytande över sitt lärande. Skolans organisation med en samlad skoldag gör att eleverna under lärares ledning kan arbeta individuellt eller i basgrupper på de arbetspass som inte ingår i den ordinarie garanterade undervisningstiden. Stöd erbjuds även utanför den samlade skoldagen.”

För ytterligare information se: www.skolinspektionen.se, Du kan läsa Skolinspektionens rapport i sin helhet här.

Tillsyn 2008/09 – Helix uppfyller kraven väl!

Den 19-20 november 2008 besöktes Helixgymnasiet av Skolinspektionen för en rutinmässig kontroll. Detta för att granska utbildningen och kolla hur de uppfyller statens krav. Samt om skolan skall vara berättigad till bidrag.

Här följer ett referat från Skolinspektionens beslut och rapport:

Skolinspektionen skriver i belutet 2009-02-06 att verksamheten i Helixgymnasiet i Borlänge väl uppfyller kravet på att ge eleverna kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen motsvarar den offentliga gymnasieskolan. Skolan visar på goda exempel på samverkan mellan olika ämnen genom ämnesintegration, laborationer och ett problemorienterat lärande (POL).

Det råder ett öppet och trevligt klimat på skolan, eleverna trivs och känner sig accepterade och respekterade. Skolan har en väl fungerande ledning som tillsammans med personalen arbetar målmedvetet med den pedagogiska utvecklingen. Vid skolan bedrivs även ett väl fungerande kvalitetsarbete där elevernas synpunkter beaktas, vilket tydligt avspeglas i skolans arbetsplan och kvalitetsredovisning.

Skolinspektionen bedömer att Helixgymnasiet i Borlänge alltjämt uppfyller kraven för den fristående gymnasieskolan och har därmed fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Sammanfattningsvis kan man säga att Helixgymnasiet väl uppfyller kraven som skolverket ställer, betyget blir det högsta.